Empereurs de la dynastie Ming
 
Empereurs de la dynastie Qing
   
     
  Hongwu (1368-1398)
   
   
  Sunzhi (1644-1661)
   
     
    Jianwen (1399-1402)
     
   
  Kangxi (1662-1722)
   
   
  Yongle (1403-1424)
   
   
  Yongzheng (1723-1735)
   
   
  Hongxi (1425)
   
   
  Qianlong (1736-1795)
   
   
  Xuande (1426-1435)
   
   
  Jiaqing (1796-1820)
   
   
  Zhengtong (1436-1449)
   
   
  Daoguang (1821-1850)
   
     
    Jingtai (1450-1456)
     
   
  Xianfeng (1851-1861)
   
     
    Tianshun (1457-1464)
     
   
  Tongzhi (1862-1874)
   
   
  Chenghua (1465-1487)
   
   
  Guangxu (1875-1908)
   
   
  Hongzhi (1488-1505)
   
   
  Xuantong (1909-1911)
   
   
  Zhengde (1506-1521)
   
 
   
  Jiajing (1522-1566)
   
 
   
  Longqing (1567-1572)
   
 
   
  Wanli (1573-1620)
   
 
   
  Taichang (1620)
   
 
   
  Tianqi (1621-1627)
   
 
     
s   Chongzhen (1628-1644)